A Wave of Clean Water for Armenia

Karotan is sick of drinking dirty water--do something about it.
Hmg4osjaisrts5cuyfou
ONEArmenia Team
Identity Verified
Email Verified
Health
Karotan
Armenia
3 Team Members

The people of Karotan are sick of having to drink murky, contaminated water. Yes, they are fed up. But they are also continuously debilitated by digestive illness. The time for change is NOW.

We campaigned to bring clean water to the community (and 3 surrounding villages) in January 2013 and raised 65% of our $22,913 funding goal. Now, after receiving a $3,000 donation in the interim, we are determined to finish what we started--and we can't do it without you. 

The Project

Karotan's families have been drinking out of dirty wells for nearly 20 years. Men, women and children walk over 3 kilometers several times a day to retrieve water from the only well in the area, putting their health on the line. In 2010 alone, 34 cases of serious intestinal infection were reported in and around the village. By diverting clean water from a nearby spring into a simple concrete basin, the risk of water-borne illness will be significantly reduced. In nearby Getap, three stone basins have been delivering a combined 8 tons of clean water to local residents since 2012. The Tufenkian Foundation would like to extend this success to Karotan by piping water from a natural spring 7.5 kilometers away into a new 50 ton basin. Once completed, it would provide clean water for 465 people in Karotan and neighboring Vardabats, Kumayri and Pakahan.

Job Creation

The proposed construction will employ about 15 workers from Karotan and nearby Ishkhanadzor village throughout the 8-week building period. 

Sustainability

All building materials used will come from Nagorno-Karabagh. With regular maintenance by the Kashatagh regional water department, the new water system will function for at least the next 50 years. Maintenance includes a bi-yearly deep clean of the entire water main.

About Karotan

Karotan and nearby Vardabats, Kumayri and Pakahan are the most densely populated and agriculturally rich villages in the Kashatagh province of Nagorno-Karabagh. 

Nagorno-Karabagh's History

Nagorno-Karabagh is a sovereign state located to the east of the Republic of Armenia. It is inhabited and governed by Armenians, who have lived in the region for centuries. Its independence is disputed by neighboring Azerbaijan, who fought the Armenians for control of the area during the Nagorno-Karabagh war of 1988-1994. 

Project Timeline

The basin will be fully operational in mid-2013.

----------

The ONEArmenia Mission

Our goal is to set a new standard for transparent giving. We are a non-profit platform that connects the global community with organizations and individuals who are committed to making a difference in Armenia.

Learn more at ONEArmenia.org.

-------------------- 

Այս քարոզարշավը դրամական միջոցներ է հանգանակում Թուֆենկյան հիմնադրամի՝ հաստատված ՀԿ-ի անունից: Քարոզարշավն անպայմանորեն չի արտահայտում ՀԿ-ի տեսակետները կամ որեւէ պաշտոնական կապ ունի դրա հետ: Բոլոր նվիրատվությունները համարվում են չսահամանափակված նվերներ եւ չեն կարող որեւէ նշվել որեւէ ուրիշ հատուկ նպատակի համար:

Կարոտանի բնակիչները զզվել են ստիպված պղտոր ու աղտոտված ջուր խմելուց: Այո, նրանց համար դանակը հասել է կոկորդին: Բայց նրանք նաեւ շարունակաբար հյուծվում են մարսողական հիվանդությունների պատճառով: Փոփոխության ժամանակն է ԱՅԺՄ:

2013-ի հունվարին մենք քարոզարշավ սկսցինք համայնքին եւ շրջակա երեք գյուղերին մաքուր ջուր բերելու համար եւ հասանք 65% արդյունքի մեր $22,913 դրամական նպատակից: Այժմ, այդ ժամանակամիջոցում $3,000 նվիրատվություն ստանալուց հետո, մենք վճռական ենք ավարտել այն, ինչ սկսել ենք: Եւ մենք չենք կարող դա անել առանց ձեզ:

Նախագիծը

Շուրջ 20 տարի Կարոտանի ընտանիքները ջուր են խմել կեղտոտ ջրհորներից: Տղամարդիկ, կանայք ու երեխաներն օրվա ընթացքում մի քանի անգամ քայլում են ավելի քան 3 կիլոմետր, որպեսզի ջուր վերցնեն տարածքի միակ ջրհորից, վտանգելով իրենց առողջությունը: Միայն 2010-ին գյուղում եւ շրջակայքում հաղորդում է ստացվել վտանգավոր աղիքային վարակի 34 դեպքի վերաբերյալ: Եթե մոտակա բնական աղբյուրից մաքուր ջուր բերվի դեպի հասարակ բետոնե ավազան, ապա ջրածին հիվանդությունների վտանգը նկատելիորեն կնվազի: Հարակից Գետափի երեք քարե ավազանները միասին 8 տոննա ջուր են տրամադրում տեղի բնակիչներին 2012-ից սկսած: Թուֆենկյան հիմնադրամը ցանկանում է առաջ տանել այս հաջողությունը դեպի Կարոտան՝ ջրի խողովակներ անցկացնելով 7.5 կմ. հեռու գտնվող բնական աղբյուրից դեպի նոր 50 տոննա ծավալով ավազան: Կառուցումից հետո այն մաքուր ջրով կապահովի Կարոտանի 465 բնակիչներին եւ հարեւան Վարդաբաց, Կումայրի եւ Փակահան գյուղերին:

Աշխատանքի ստեղծում

Առաջարկվող շինարարությունը ութշաբաթյա աշխատանք կտրամադրի շուրջ 15 մարդու Կարոտան եւ հարակից Իշխանաձոր գյուղերից:

Կայուն զարգացում

Օգտագործվող բոլոր շինարարական նյութերը ձեռք կբերվեն Լեռնային Ղարաբաղում: Քաշաթաղի տարածքային ջրային տնտեսության պարբերական խնամքի դեպքում նոր ջրահամակարգը կգործի ամենաքիչը հաջորդ 50 տարվա ընթացքում: Խնամքը ներառում է ողջ ջրահամակարգի հիմնային մաքրում տարին երկու անգամ:

Կարոտանի մասին

Կարոտանը եւ հարակից Վարդաբացը, Կումայրին եւ Փակահանը ամենախիտ բնակեցված եւ հարուստ գյուղատնտեսություն ունեցող գյուղերն են Լեռնային Ղարաբաղի Քաշաթաղ շրջանում:

Լեռնային Ղարաբաղի պատմություն

Լեռնային Ղարաբաղն ինքնիշխան պետություն է՝ տեղակայված Հայաստանի Հանրապետության արեւելքում: Այն բնակեցված է եւ կառավարվում է հայերի միջոցով, ովքեր դարերով ապրել են երկրամասում: Նրա անկախությունը վիճարկվում է Ադրբեջանի կողմից, որը 1988-1994 թթ. Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում կռիվ մղեց հայերի հետ տարածքը վերահսկողության տակ առնելու համար:

Նախագծի ժամանակային սանդղակ

Ավազանը լիարժեք շահագործման կհանձնվի 2013-ի կեսերին:

----------

ONEArmenia-ի առաքելությունը

Մեր նպատակն է՝ հաստատել նոր չափանիշ թափանցիկ նվիրատվության համար: ONEArmenia-ն շահույթ չհետապնդող հարթակ է, որը միավորում է համաշխարհային հասարակությունը կազմակերպությունների եւ անհատների հետ, ովքեր նվիրված են Հայաստանում փոփոխություն բերելու գործին:

Ավելի մանրամասն՝ այստեղ ONEArmenia.org.

-------------------- 

Эта кампания собирает средства от имени фонда Туфенкян Inc.- проверенной некоммерческой организации. Кампания не обязательно отражает точку зрения организации или имеет какие-то формальные отношения с ним. Все взносы считаются неограниченными подарками и не могут быть указаны для какой-либо другой отдельной цели.

Жители Каротан устали от того, что вынуждены пить темную загрязненную воду. Да, они сыты по горло. Но они также постоянно ослабевают от пищеварительных болезней. Время перемен СЕЙЧАС.

Мы начали кампанию по обеспечению чистой воды Каротан (и три окрестные деревни) в январе 2013 года и достигли 65% от нашей $ 22913 цели  финансирования. Теперь, после получения $ 3000 пожертвовании в промежутке, мы полны решимости, чтобы закончить то, что начали - и мы не можем сделать это без вас.

Проект

Около 20 лет семьям из села Каротан приходится пить  воду из грязного колодца. Мужчины, женщины и дети проделывают путь в 3 километра несколько раз в день, чтобы набрать воды из единственного колодца  в округе, расплачиваясь за нее своим здоровьем. Только в 2010 году было выявлено 34 случая серьезной кишечной инфекции в деревне и ее окрестностях. Направив чистую воду из ближайшего источника в простой бетонированный бассейн можно значительно уменьшить риск заболеваний. В соседнем селе Гетап,  к 2012 году 3 каменных бассейна позволили местным жителям пользоваться чистой водой – в общей сложности 8 тонн воды к 2012 году. Организация Туфенкян хотела бы применить этот успешный метод  в селе Каротан, передавая по трубам, протяженностью 7,5 км воду из природного источника в новый 50 тонный бассейн. Заполненный резервуар мог бы снабжать водой 465 жителей Каротан и соседних Вардабатс, Кумайри и Пакахан.

Создание рабочих мест

Для предложенной конструкции потребуется около 15 рабочих из Каротан и соседнего Ишханадзор на 8 недель строительного периода.

Устойчивое развитие

Все используемые строительные материалы  будут приобретены в  Нагорном Карабахе.  При регулярном уходе  регионального водного отдела Кашатах, новая система будет функционировать как минимум ближайшие 50 лет.  Уход включает в себя глубокую очистку водопроводной магистрали два раза в год.

О Каротан

Каротан и соседние селы Вардабатс, Кумайри и Пакахан являются самыми густо-населенными и плодородными территориями Кашатаха, провинции Нагорного Карабаха.

История Нагорного Карабаха

Нагорный Карабах является суверенным  государством, расположенным в восточной части Республики Армения. Он населен и управляется армянами, которые веками живут в этом регионе. Его независимость оспаривается соседним Азербайджаном, который боролся с армянами за власть на этой территории в Нагорно-Карабахской войне 1988-1994 гг.

Временной график проекта

Бассейн будет полностью готов к использованию к середине 2013 года.

----------

Миссия ONEArmenia

Наша цель – установить новый стандарт для открытого дарения. Мы некоммерческая платформа, которая связывает мировое сообщество с организациями и частными лицами, заинтересованными в переменах в Армении.

Более подробно здесь ONEArmenia.org. 

Find This Campaign On
$6,305USD
raised by 68 people in 22 days
114% funded
No time left
Verified Nonprofit
$5,532 USD goal
Flexible Funding This campaign has ended and will receive all funds raised.
Campaign Closed
This campaign ended on July 31, 2013
In partnership with
Select a Perk
 • $25USD
  Ripple Effect

  A very special mention, thanking you on our ONEArmenia website.

  16 claimed
 • $50USD
  Make a Splash

  Everything the Ripple Effect perk gets as well as a postcard from Karotan village!

  6 claimed
 • $250USD
  Waves of Change

  Receive everything the 'Make a Splash' perk gets as well as a personal digital thank you from the entire village.

  3 claimed
 • $1,000USD
  Make it Rain!

  Get everything the 'Waves of Change' perk gets as well as a personalized thank you permanently placed at the site of the water basin.

  2 claimed
Do you think this campaign contains prohibited content? Let us know.
Other Campaigns You Might Like